FAQ การเข้าอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

และสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ ผ่านระบบ e-Learning

1. FAQ ระบบ e-LearningQuestion

Answer

  ขั้นตอนการรับสมัคร

 
หากไม่พบ Link สมัครเข้าอบรม สามารถสมัครโดยตรงได้ทางใด สามารถเข้าไปสมัครที่ www.exim.go.th เลือกเมนูอบรมสัมมนา เพื่อเลือกหลักสูตร “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบ e-Learning”
สมัครเข้าเรียนไม่ได้เนื่องจากไม่ได้เป็นสมาชิก สสว. สามารถสมัครเป็นสมาชิก สสว. ได้ทันทีที่ https://members.sme.go.th/newportal/res_member.aspx
ไม่ทราบเลขที่สมาชิก สสว. สามารถสอบถามข้อมมูลได้จาก สสว. โดยตรงที่ โทร. 0 2298 3164 จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น. หรือ Call Center 1301
ข้อมูลที่ต้องใช้ในการสมัคร เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน ผู้สมัครต้องระบุชื่อนิติบุคคล, เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล, ชื่อผู้อบรม, ตำแหน่ง, Email, เบอร์ติดต่อ และสถาบันการเงินที่จะเลือกใช้สิทธิ
หากในขั้นตอนการสมัคร ไม่ประสงค์จะได้รับวงเงินค่าธรรมเนียม แต่เมื่ออบรมครบแล้ว ประสงค์ได้รับการจัดสรรค่าธรรมเนียม สามารถแก้ไขได้หรือไม่ เนื่องจากหลักสูตรในการเรียนแตกต่างกันระหว่างการรับสิทธิ์ที่จะได้รับหรือไม่ได้รับวงเงินค่าธรรมเนียม หากท่านเปลี่ยนความประสงค์จะขอรับการจัดสรรค่าธรรมเนียม ต้องแจ้งธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารเฉพาะกิจของรัฐประสานติดต่อมายัง EXIM Bank เพื่อดำเนินการปรับแก้ไขข้อมูล และต้องเริ่มดำเนินการอบรมใหม่ทั้งหลักสูตร
กรอกข้อมูลในการสมัครเข้าอบรมไม่ถูกต้อง ในกรณีที่กรอกข้อมูลในการสมัครผิด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบริษัท จะต้องติดต่อธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทาง Email หรือโทรศัพท์เพื่อแจ้งรายละเอียดที่ถูกต้องที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
ผู้ขอรับการอบรมเป็นชาวต่างประเทศ ไม่มีเลขที่บัตรประชาชน ในกรณีพิเศษ ต้องให้ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารเฉพาะกิจของรัฐประสานติดต่อมายัง EXIM Bank เพื่อดำเนินการกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่จะส่งให้ทาง Email แล้วส่งกลับมายัง EXIM Bank เพื่อดำเนินการเพิ่มเติมข้อมูลในระบบต่อไป

  ขั้นตอนการอบรม

 
หลักสูตรมีหลายหลักสูตรต้องอบรมครบทั้ง 9 บท ผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับวงเงินค่าธรรมเนียม (Option premium) สำหรับซื้อประกันค่าเงิน ต้องผ่านการอบรม e-Learning ครบทั้ง 9 บท และทำแบบประเมินลูกค้า (client suitability) online เสร็จเรียบร้อย
จะทราบได้อย่างไรว่าอบรมไม่ครบ ทุกบทเรียนจะมีแถบสีเขียวแสดงสถานะการเรียนอยู่ด้านล่าง ถ้าหากท่านอบรมและทำแบบทดสอบแต่ละบทจบแล้ว แถบสีเขียวซึ่งแสดงสถานะการเรียนจะเต็มแถบ
หากเคยผ่านการอบรมโครงการบริหารความเสี่ยง FX ของ SMEs ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (2560-2562) มาแล้ว ต้องอบรมอีกครั้งหรือไม่ เพื่อให้ได้รับสิทธิการจัดสรรวงเงิน การขอรับการจัดสรรวงเงินค่าธรรมเนียม (Option premium) และค่าธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ (Trade Related Fees) จะได้รับวงเงิน 100,000 บาทต่อราย แบ่งเป็นค่าธรรมเนียม FX Options จำนวน 80,000 บาท และสนับสนุนค่าธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ (Trade Releted Fees) จำนวน 20,000 บาท มีเงื่อนไขต้องมีการอบรมผ่าน e-Learning ครบทุกบท และทำแบบประเมินลูกค้า (client suitability) online ดังนั้นตามเงื่อนไขดังกล่าวจึงต้องผ่านการอบรมใหม่อีกครั้งเพื่อให้ได้รับการจัดสรรวงเงิน
เมื่ออบรมเรียบร้อย จะได้รับการจัดสรรวงเงินค่าธรรมเนียม (Option premium) สำหรับซื้อประกันค่าเงิน และค่าธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ (Trade Related Fees) หรือไม่ เมื่อท่านผ่านการอบรม e-Learning ครบทุกบท และทำแบบประเมินลูก ค้า (client suitability) online แล้ว ภายในระยะเวลา 10 วันทำการ ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่ท่านแจ้งความประสงค์ใช้บริการไว้ จะติดต่อกลับท่าน

  ขั้นตอนการดำเนินการซื้อประกันค่าเงิน

 
เมื่อเลือกใช้วงเงินค่าธรรมเนียม (Option premium) สำหรับซื้อประกันค่าเงิน ต้องเสียค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือไม่ วงเงินค่าธรรมเนียม (Option premium) สำหรับซื้อประกันค่าเงินรวมค่าใช้จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะไว้ด้วยแล้ว
หากประสงค์จะเปลี่ยนธนาคารพาณิชย์ ที่จะซื้อประกันค่าเงิน สามารถดำเนินการได้หรือไม่ สามารถดำเนินการได้ โดยติดต่อธนาคารพาณิชย์ที่ท่านเลือกไว้ 1 แห่งตอนสมัครเข้าอบรม เพื่อทำเอกสารขอเปลี่ยนธนาคารพาณิชย์ที่ต้องการใช้บริการ

  ขั้นตอนการดำเนินการใช้ค่าธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ

 
เมื่อเลือกใช้วงเงินค่าธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ (Trade Related Fees) สามารถใช้บริการอะไรได้บ้าง สามารถติดต่อสอบถามบริการค่าธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ (Trade Related Fees) ที่สามารถใช้บริการได้ที่ธนาคารที่ท่านเลือกไว้ตอนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ค่าธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ (Trade Related Fees) จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% หรือไม่ ท่านสามารถรวบรวมใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศให้กับธนาคารที่ท่านเลือกไว้ไม่เกิน 3 แห่ง เพื่อขอรับเงินสนับสนุนค่าธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ (Trade Related Fees) ไม่เกิน 20,000 บาท ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ แล้วท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ท่านระบุไว้ตอนสมัครเข้าร่วมโครงการ โดยยอดเงินที่ได้รับโอนจะเป็นยอดเงินที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 1%

2. Flow การสมัคร


3. e-mail สำหรับสอบถามข้อมูล

โดยลูกค้าสามารถส่ง e-mail เพื่อสอบถามรายละเอียดโครงการหรือแจ้งปัญหาได้ที่